<% response.write ("
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับฟังรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ ม.ก.
") %> <% response.write ("
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
") %> <% response.write("
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่าน") %> <% response.write("ว่าท่านมีความพึงพอใจในการรับฟังรายการวิทยุ ม.ก. มากน้อยเพียงไร")%> <% response.write ("เพื่อที่ได้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ สำหรับนำมาปรับปรุงต่อไป.")%>

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับฟังรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ ม.ก.

กรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านว่าท่านมีความพึงพอใจในการรับฟังรายการวิทยุ ม.ก. มากน้อยเพียงไร เพื่อที่ได้เป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์ สำหรับนำมาปรับปรุงรายการของทางสถานีต่อไป

ชื่อ-สกุล (อาจจะมีรางวัล)
บ้านเลขที่
อำเภอ

จังหวัดที่รับฟัง รหัสไปรษณีย์ ภาค  

เพศ ชาย หญิง ไม่ตอบ

อายุ ปี

การศึกษา ประถม มัธยม ปวส./ปวช./อนุปริญญา
  ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้ศึกษา ไม่ตอบ

อาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร ธุรกิจส่วนตัว ไม่ตอบ
  ลูกจ้าง ไม่ได้ประกอบอาชีพ อื่นๆ ระบุ..  
 
รายได้ต่อเดือน : ไม่มีรายได้ ต่ำกว่า 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท
  10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท มากกว่า 20,000 บาท ไม่ตอบ

ส่วนใหญ่ ท่านรับฟังรายการจากสถานีใด
  สถานีวิทยุ ม.ก.บางเขน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ อินเตอร์เน็ต
  สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ไม่ตอบ

ท่านฟังรายการวันใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี
  ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  

ในแต่ละวัน ท่านเปิดฟัง(สถานีวิทยุ ม.ก.)
  ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 1-3 ชั่วโมง 4-6 ชั่วโมง
  6-9 ชั่วโมง 9-12 ชั่วโมง มากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่ตอบ

ส่วนใหญ่ท่านรับฟังในช่วงเวลาใด
  กลางวัน กลางคืน ไม่ตอบ

ความชัดเจนของคลื่น
  ชัดเจนดีมาก ดีพอสมควร ไม่ค่อยชัดเจน ไม่ตอบ

ท่านชอบฟังรายการประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  ข่าว สารคดี ความรู้ทางการเกษตร
  เพลง สุขภาพ อื่นๆ ระบุ

ท่านชอบการจัดรายการแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  เปิดเพลงแทรก/สลับในรายการ มีผู้จัดมากกว่า 1 คน ใช้ภาษาเข้าใจง่าย/ภาษาท้องถิ่น
  มีเอกสารแจก ให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาคุยในขณะออกอากาศได้
  อื่นๆ ระบุ ..

ท่านเคยติดต่อกับผู้จัดรายการทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
  เขียนจดหมาย คุยทางโทรศัพท์ มาพบด้วยตนเองที่สถานี

รายการที่ท่านชอบฟัง 5 อันดับแรก
 
 
 
 
 

นักจัดรายการที่ท่านชอบ 5 อันดับแรก
 
 
 
 
 

ท่านต้องการให้สถานีวิทยุ ม.ก. ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
 


(ช่องนี้...เฉพาะเจ้าหน้าที่)

ขอขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านให้กับเรา